Systematiskt kvalitetsarbete

Bild lånad från Skolverket

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Förskolans arbetssätt utgår från de mål och riktlinjer som finns i Läroplanen för förskolan. Verksamheten ska också vila på forskning och beprövad erfarenhet för att skapa en likvärdig förskola runt om i landet.

För att få en förskola av god kvalité där lek, lärande och utveckling är grunden, arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete som också är ett krav från skolverket.

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns utveckling och lärande.  (skolverket)

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola

Läroplanen för förskolan