Hur fungerar Förskolan Hästens föräldrakooperativ?

Förskolan Hästen – den lilla förskolan med det STORA engagemanget!

Förskolan Hästen är ett föräldrakooperativ och drivs som en ideell förening med kommunala bidrag utan något enskilt vinstintresse. Allt överskott går tillbaka till barnen och verksamheten. Förskolan leds av en styrelse bestående av föräldrar och Hästens rektor. Övriga arbetsuppgifter som underhåll sköts av de föräldrar som inte ingår i styrelsen.
Föräldrarnas engagemang är alltid en förutsättning för förskolan. Verksamheten – såväl drift som underhåll och utveckling – bygger helt på föräldrarnas gemensamma ansvar, engagemang och arbete.

Föräldrakooperativ Förskolan Hästen är en liten förskola där du som förälder har stor inblick i verksamheten och har stora möjligheter att påverka ditt barns vardag.
Att ha sina barn på en föräldrakooperativ förskola skiljer sig från en kommunal genom att personal och föräldrar driver verksamheten tillsammans. På ett föräldrakooperativ är det föräldrarna som står för det praktiska arbetet i stor utsträckning och den utbildade personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Det gör bland annat att kostnaderna kan hållas nere så att pengarna satsas på det som är bäst för barnen och inte på en stor administration eller annat som inte i första hand främjar verksamheten. Genom att föräldrarna själva gör vissa arbetsinsatser på förskolan kan vi ha högre personaltäthet.
Genom att välja föräldrakooperativ väljer du att ta ökat ansvar för ditt barns förskolemiljö. Att engagera sig och arbeta gemensamt gör att alla föräldrar och barn lär känna varandra och man blir delaktig i verksamheten och barnens vardag.
Styrelsen, som består av föräldrar, väljs vid årsmöten och har ekonomiskt och juridiskt ansvar. Föräldrarna har också ett arbetsgivaransvar där de värnar om personalens arbetsmiljö.

Ett föräldrakooperativ är en demokratisk form där alla är med och bestämmer utifrån de lagar och regler som gäller. Föreningen har medlemsmöten 1 gång/år för alla föräldrar samt styrelsemöten 1 gång/månad och extra möten vid behov.
Varje familj bör någon gång under sin tid på förskolan ha en förtroendepost i styrelsen. Utöver detta tillkommer årsmöte, fixardagar och storstädning.

Veckostädning
Veckostädning utförs av personalen

Fixardagar
Eftersom förskolan är ett föräldrakooperativ sköter föräldrarna det mesta av drift och underhåll själva. Varje termin kallar styrelsen till en fixardag. De infaller samma tidpunkt varje år. Första lördagen i maj samt första lördagen i september.
På fixardagarna ska samtliga familjer närvara med minst en representant inklusive styrelsen.  Om man inte kan närvara kan man bli tilldelad en uppgift att utföra på annan tid. Om denna uppgift inte görs anlitas extern firma och kostnaden debiteras familjen.

Storstädning
Eftersom förskolan är ett föräldrakooperativ sköter föräldrarna det mesta inom drift och underhåll. Varje termin kallar styrelsen till tre storstädsdagar. En gång i april, en i augusti och en i december. Samma regler för närvaro och frånvaro gäller som vid fixardagarna.

Styrelsen
Förskolan Hästen är ett föräldrakooperativ och drivs som en förening. Föreningen har en styrelse som tillsammans med rektorn på förskolan ansvarar för driften och fattar beslut kring ekonomi, anställningsfrågor och liknande.

Stadgar
Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningar eller stiftelser. I Hästens stadgar är syftet med föreningens verksamhet och verksamhetens art fastlagt, liksom den insats med vilken varje medlem ska delta i föreningen samt hur insatserna ska fullgöras. Där finns även andra viktiga regler som gäller för Hästens. Vid frågor, kontakta styrelsen.

Årsmöte
Varje år kallar styrelsen till årsmöte, så kallad föreningsstämma, före mars månads utgång.
Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ där bl.a. budget fastställs och ny styrelse utses. Varje medlem (familj), som under året har betalat sina avgifter har en röst.
Önskar man som medlem i föreningen få ett ärende behandlat vid årsmötet, skall detta anmälas skriftligen till styrelsen senast 1 februari samma år.

Styrelsemöte
Styrelsen inklusive rektor sammanträder cirka en gång per månad. Efter varje styrelsemöte mailas ett protokoll ut till samtliga familjer och personalen.
Då styrelsearbetet är omfattande, både i tid och insats räknat, är styrelsen samt respektive partner befriad från familjeveckorna. Någon av föräldrarna i alla familjer på förskolan bör någon gång under barnets/barnens tid på Hästen åtar sig uppdrag som styrelseledamot under förutsättning att behov och lediga uppdrag finns.
Styrelseledamöterna väljs på årsmötet för 2 år och kan omväljas. Valberedningens sammansättning finns angiven i senaste årsmötesprotokollet.
Styrelsen har delat upp arbetet i olika ansvarsområden.

Klagomål
Känner ni missnöje eller har förslag på större förändringar gällande förskolan vänder ni er i till ordförande i styrelsen.
Gäller det den pedagogiska verksamheten vänder ni er till rektorn (se även vår klagomålshantering som finns i hallen på förskolan).