Stadgar

Stadgar för föräldrakooperativet Hästens Förskola

Reviderade vid ordinarie årsmöte 2020-03-28

§1 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva en föräldrakooperativ förskola i form av en ideell förening för medlemmarnas barn. Verksamheten – såväl drift som underhåll och utveckling – bygger helt på föräldrarnas gemensamma ansvar, engagemang och arbete.
Föreningen skall verka för en kvalitativ förskola med ett stort engagemang, tydliga roller och korta beslutsvägar.
Förskolan skall i övrigt uppfylla de krav skollagen, skolverket, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§2 Medlemskap
Medlemskap i föreningen gäller per kalenderår och erhålls av föräldrar vars barn tilldelats plats vid kooperativets förskola samt har anslutit sig till föreningens stadgar och betalat föräldraavgiften. Nytt medlemskap godkännes av styrelsen eller av den styrelsen utser.
När medlemskapet påbörjas skriver familjen under föreningens stadgar vid introduktionsmöte med förskolans ordförande.

Vid antagning i föreningen används nedanstående kriterier:

1. Syskonförtur.
2. Enl. skollagen 2010:800, 8 kapitlet, §8.
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.
3. Anmälningsdatum till kön

§3 Medlemskapets skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala av årsmötet fastställda avgifter enligt Halmstad kommuns taxa, följa föreningens stadgar samt medverka i föreningens verksamhet i den omfattning årsmötet beslutat. Om årsmötet inte har beslutat annat, ska styrelsen besluta hur denna skyldighet ska fullgöras.
Exempel på medlemsuppdrag och ansvar i föreningen:
• Medverka till att bedriva föreningens verksamhet genom att delta i föreningens arbetsgrupp
• Delta vid föreningens årsmöte och extra föreningsmöten
• Delta vid underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö, bland annat genom att delta vid gemensamma städ- och utefixardagar
Dessutom bör en medlem per familj sitta i styrelsen någon gång under medlemskapet i föreningen.
Förskolan Hästen
Vitsippevägen 3 Telefon E-post Org.nr
302 65 Halmstad 035-404 60 info@forskolanhasten.se 849201-4843

§4 Medlemskapets upphörande
Medlemskapet upphör antingen genom utträde eller uteslutning.
Utträde sker efter skriftlig uppsägning som skall lämnas till förskolan minst två månader innan medlemskapet går ut.
En medlemsfamilj som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlemsfamilj kan hänskjuta frågan om uteslutning till nästa ordinarie eller extra årsmöte, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till familjen. För ett sådant beslut fodras att det biträdes av minst 2/3 av årsmötet.
Den som efter två skriftliga påminnelser ej betalt den månadsvisa föräldraavgiften kan efter
beslut av styrelsen uteslutas och fråntas plats i kö och verksamhet.
Ingen är vid avgång ur föreningen berättigad till någon del av föreningens tillgångar.

§5 Medlemsavgift
För föreningens verksamhet erforderliga medel erhålles genom
• Kommunala bidrag
• Förskoleavgift, vilken beräknas per barn i enlighet med gällande kommunala regler eller i enlighet med de regler som beslutats av föreningsstämman. Avgiften skall vara förskolan tillhanda senast den sista varje månad. När man avslutar sitt medlemskap i föreningen skall hel avgift erläggas för den sist påbörjade månaden.

STYRELSEN

§6 Styrelsens sammansättning
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 5 och mest 7 ledamöter. Varje familj bör någon gång under sin tid på förskolan ha en förtroendepost i styrelsen.
Styrelseledamöter väljs för en tid av två år och kan omväljas. I styrelsen ingår föreningens ordförande, vice ordförande, kassör och ytterligare 2–4 styrelseledamöter.

§7 Styrelsens ansvar
Det åvilar styrelsen att:
• Leda föreningens verksamhet.
• Verkställa i behörig ordning fattade beslut.
• Främja samarbetet medlemmarna emellan och upprätthålla ett gott samarbete mellan föreningen och kommunala samt statliga organ.
• Företräda, bevaka och iaktta föreningens angelägenheter gentemot myndigheter och enskilda samt att tillse att den enskildes rätt ej kränks.
• Behandla till föreningen inkomna förslag och ärenden samt att själv föreslå åtgärder inom föreningen.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel.
Till årsmötet skall styrelsen avge berättelse om föreningens verksamhet och sin förvaltning under verksamhetsåret. Räkenskaperna skall vara avslutade den 31: december och jämte styrelsens verksamhetsberättelse och protokollsbok överlämnas till av årsmötet utsedda revisorer före den
Förskolan Hästen
Vitsippevägen 3 Telefon E-post Org.nr
302 65 Halmstad 035-404 60 info@forskolanhasten.se 849201-4843
1:e februari följande år. Revision och revisionsberättelse skall vara klara före årsmötet.

§8 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

§9 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder minst sex gånger om året på kallelse av ordföranden, när ärende föreligger till behandling eller då minst tre styrelseledamöter så begär. Ledamöterna skall kallas minst fyra dagar innan sammanträde. Ledamot är skyldig att underrätta ordförande om förhinder.
Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter samt ordföranden är närvarande och är ense om besluten. När minst fem ledamöter är närvarande gäller enkel majoritet.
I ordinarie fall deltar förskolans rektor vid styrelsemötena. Rektorn har dock ingen rösträtt. Kan rektorn inte närvara deltar en av rektorn utsedd representant. Om detta inte är möjligt informerar styrelsen rektorn efter styrelsemötet.
Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott (AU) som på styrelsens uppdrag utför delar av dess uppgifter och som sammanträder på kallelse av ordföranden. AU består av ordföranden och minst ytterligare en styrelseledamot.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA MÖTE

§10 Tidpunkt och kallelse
Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång. Motioner till årsmötet inlämnas skriftligen till styrelsen senast 1:e februari samma år. Dessa skall med styrelsens yttrande bifogas till kallelsen till årsmötet.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte sker enligt nedanstående punkter:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets blivit utlyst i behörig ordning
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av ordförande, protokollförare, justerare och rösträknare för årsmötet
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive kassarapport
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om budget och avgifter för kommande verksamhetsår
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av budgetkontrollant för ett år
12. Val av valberedning (1 sammankallande och 2 övriga ledamöter)
13. Förslag från styrelsen
14. Motioner från medlemmarna
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
Förskolan Hästen
Vitsippevägen 3 Telefon E-post Org.nr
302 65 Halmstad 035-404 60 info@forskolanhasten.se 849201-4843

§12 Extra föreningsstämma Äger rum för särskilt angivet ändamål då styrelsen finner det nödvändigt eller 1/4 av föreningens medlemmar så begär.
Kallelse till årsmöte och extra föreningsstämma skall ske senast fyra veckor före mötet genom att samtliga medlemmar kallas. Dagordning för mötet skall bifogas kallelsen. Endast på dagordningen uppförda ämnen får gå till beslut på mötet.

§13 Stormöte
För konsultation angående frågor som rör den löpande förskoleverksamheten och där styrelsen önskar förankring hos fler medlemmar kan stormöte hållas då styrelsen finner så påkallat. Till dessa möten kallas styrelse, samtliga familjer med barn i verksamheten samt då styrelsen finner det lämpligt även personalrepresentant. Kallelse sker genom anslag på härför avsedd anslagstavla minst en vecka före stormötet.

§14 Beslut och omröstning
Alla beslut fattas med enkel majoritet (förutom i fråga om uteslutning av medlem) och omröstning sker öppet om ingen medlem begär sluten omröstning. Dock att vid val skall alltid sluten omröstning ske om
votering begärts. Är röstetalen lika gäller den mening som tjänstgörande ordförande biträder.
Varje medlem har yttranderätt. Förslags- och rösträtt tillkommer endast medlem som har barn i verksamheten. Vid omröstning gäller en röst per familj.

§15 Ändring av stadgarna
Förslag om ändring av stadgarna kan endast ske på årsmöte eller extra föreningsstämma. Ärendet skall vara skriftligt och ställt till styrelsen senast två månader före det sammanträde på vilket förslaget skall behandlas. För ändring och tillägg av stadgarna krävs 2/3 majoritet av på sammanträdet avgivna röster.

§16 Föreningens upplösande
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmötet. I händelse av föreningens upplösning skall användningen av föreningens ekonomiska tillgångar beslutas på årsmötet.
För att beslut om föreningens upplösning skall vara giltigt krävs att det biträds av 2/3 av de närvarande medlemmarna.