Plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

Integritet, diskriminering och kränkande behandling

Förskolan upprättar, dokumenterar och utvärderar kontinuerligt en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pedagogerna kartlägger miljön och arbetar både förebyggande och främjande för att förskolan ska vara fri från diskriminering och kränkningar.

Vi värnar om barnens integritet och vill ge barnen förutsättningarna att få förståelse för sina rättigheter och tidigt skapa förståelse för sin egen och andras integritet. På förskolan har vi tagit fram en integritetspolicy som ska genomsyra vårat dagliga bemötande och arbetssätt. 

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

All personal som verkar inom förskolan har tystnadsplikt. Vid misstanke om att ett barn far illa är vi skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden.