Plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

Integritet, diskriminering och kränkande behandling

Förskolan upprättar, dokumenterar och utvärderar kontinuerligt en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pedagogerna kartlägger miljön och utvecklar förebyggande åtgärder och arbetssätt för att förskolan ska vara fri från diskriminering och kränkningar.

Vi värnar om barnens integritet och vill ge barnen förutsättningarna att få förståelse för sina rättigheter och tidigt skapa förståelse för sin egen och andras integritet. Miljön ska vara trygg och helt fri från våld, hot, övergrepp och kränkningar. Förskolan har även en integritetspolicy som alla anställda ska ta del av.

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

All personal som verkar inom förskolan har tystnadsplikt.                                                                Vid misstanke om att ett barn far illa är vi skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden.